Meniu Închide

Plan de citire a bibliei intr-un an – Cornilescu Apoc – Gen

Plan de citire al Bibliei – Biblia Cornilescu intr-un an, Geneza – Apocalipsa

Acest plan de citire a bibliei va ajuta sa cititi Biblia Cornilescu intr-un an, citind in fiecare zi cate o portiune din Biblie, incepand cu Geneze si terminand cu Apocalispa, care nu dureaza mai mult de 15-20 de minute pe zi. Acest plan nu necesita cont sau alte date personale, tot ce trebuie sa faceti este sa vizitati in fiecare zi acesta pagina pe care veti gasi portiunea zilnica de citit din planul de citire al Bibliei Cornilescu.

joi., iul.. 29, 2021 — Isaia 5:1-30; Isaia 6:1-13; Isaia 7:1-25; Isaia 8:1-22 Biblia Cornilescu

Isaia

51 Voi cânta Preaiubitului meu cântarea Preaiubitului meu despre via Lui. Preaiubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. 2 I-a săpat pământul, l-a curăţit de pietre și a sădit în el viţele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat și un teasc, apoi trăgea nădejde că are să-I facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. 3 „Acum dar”, zice Domnul, „locuitori ai Ierusalimului și bărbaţi ai lui Iuda, judecaţi voi între Mine și via Mea! 4 Ce aș mai fi putut face viei Mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici, când Eu mă așteptam să facă struguri buni? 5 Vă voi spune însă acum ce voi face viei Mele: îi voi smulge gardul, ca să fie păscută de vite; îi voi surpa zidul, ca să fie călcată în picioare; 6 o voi pustii; nu va mai fi curăţită, nici săpată; spini și mărăcini vor crește în ea! Voi porunci și norilor să nu mai plouă peste ea.” 7 Via Domnului oștirilor este casa lui Israel, și bărbaţii lui Iuda sunt viţa pe care o iubea. El se aștepta la judecată și, când colo, iată sânge vărsat! Se aștepta la dreptate și, când colo, iată strigăte de apăsare! 8 Vai de cei ce înșiră casă lângă casă și lipesc ogor lângă ogor, până nu mai rămâne loc și locuiesc în mijlocul ţării! 9 Iată ce mi-a descoperit Domnul oștirilor: „Hotărât, aceste case multe vor fi pustiite, aceste case mari și frumoase nu vor mai fi locuite. 10 Chiar zece pogoane de vie nu vor da decât un bat și un omer de sămânţă nu va da decât o efă.” 11 Vai de cei ce dis-de-dimineaţă aleargă după băuturi ameţitoare și șed până noaptea târziu și se înfierbântă de vin! 12 Harpa și alăuta, timpanul, flautul și vinul le înveselesc ospeţele, dar nu iau seama la lucrarea Domnului și nu văd lucrul mâinilor Lui. 13 De aceea, poporul meu va fi dus pe neașteptate în robie; boierimea lui va muri de foame și gloata lui se va usca de sete. 14 De aceea își și deschide Locuinţa morţilor gura și își lărgește peste măsură gâtlejul, ca să se coboare în ea măreţia și bogăţia Sionului, cu toată mulţimea lui gălăgioasă și veselă. 15 Și astfel, cei mici vor fi doborâţi, cei mari vor fi smeriţi și privirile trufașe vor fi plecate. 16 Dar Domnul oștirilor va fi înălţat prin judecată și Dumnezeul cel sfânt va fi sfinţit prin dreptate. 17 Acolo vor paște mieii ca pe imașul lor și păstorii pribegi vor mânca moșiile prăpădite ale bogaţilor. 18 Vai de cei ce trag după ei nelegiuirea cu funiile minciunii și păcatul, cu șleaurile unei căruţe 19 și zic: „Să-Și grăbească, să-Și facă iute lucrarea, ca s-o vedem! Să vină odată hotărârea Sfântului lui Israel și să se aducă la îndeplinire, ca s-o cunoaștem!” 20 Vai de cei ce numesc răul bine și binele, rău, care spun că întunericul este lumină și lumina, întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceaţă și dulceaţa, în loc de amărăciune! 21 Vai de cei ce se socotesc înţelepţi și se cred pricepuţi! 22 Vai de cei tari când este vorba de băut vin și viteji când este vorba de amestecat băuturi tari, 23 care scot cu faţa curată pe cel vinovat, pentru mită, și iau drepturile celor nevinovaţi! 24 De aceea, cum mistuie o limbă de foc miriștea și cum arde flacăra iarba uscată, tot așa ca putregaiul le va fi rădăcina lor și floarea li se va risipi în vânt ca ţărâna, căci au nesocotit Legea Domnului oștirilor și au dispreţuit Cuvântul Sfântului lui Israel. 25 De aceea Se și aprinde Domnul de mânie împotriva poporului Său, Își întinde mâna împotriva lui și-l lovește de se zguduie munţii și trupurile moarte stau ca noroiul în mijlocul uliţelor. Cu toate acestea, mânia Lui nu se potolește și mâna Lui este încă întinsă. 26 El ridică un steag popoarelor îndepărtate și le fluieră de la un capăt al pământului: și iată-le, vin repede și ușor. 27 Niciunul nu este obosit, niciunul nu șovăie de oboseală, niciunul nu dormitează, nici nu doarme; niciunuia nu i se descinge brâul de la mijloc, nici nu i se rupe cureaua de la încălţăminte. 28 Săgeţile lor sunt ascuţite și toate arcurile, încordate; copitele cailor lor parcă sunt cremene și roţile carelor lor parcă sunt un vârtej. 29 Răcnesc ca niște lei, mugesc ca niște pui de lei, sforăie și apucă prada, o iau cu ei, și nimeni nu vine în ajutor. 30 În ziua aceea, va fi asupra lui Iuda un muget, ca mugetul unei furtuni pe mare; uitându-se la pământ, nu vor vedea decât întuneric și strâmtorare, iar lumina se va întuneca în norii lui.

61 În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt, și poalele mantiei Lui umpleau Templul. 2 Serafimii stăteau deasupra Lui și fiecare avea șase aripi: cu două își acopereau faţa, cu două își acopereau picioarele și cu două zburau. 3 Strigau unul la altul și ziceau: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui!” 4 Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. 5 Atunci am zis: „Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, și am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oștirilor!” 6 Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l luase cu cleștele de pe altar. 7 Mi-a atins gura cu el și a zis: „Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit!” 8 Am auzit glasul Domnului întrebând: „Pe cine să trimit și cine va merge pentru Noi?” Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!” 9 El a zis atunci: „Du-te și spune poporului acestuia: ‘Întruna veţi auzi, și nu veţi înţelege; întruna veţi vedea, și nu veţi pricepe!’ 10 Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Mine și să nu fie tămăduit.” 11 Și eu am întrebat: „Până când, Doamne?” El a răspuns: „Până când vor rămâne cetăţile pustii și lipsite de locuitori; până când nu va mai fi nimeni în case și ţara va fi pustiită de tot; 12 până va îndepărta Domnul pe oameni și ţara va ajunge o mare pustie. 13 Și chiar a zecea parte de va mai rămâne din locuitori, vor fi nimiciţi și ei la rândul lor. Dar, după cum terebintul și stejarul își păstrează butucul din rădăcină când sunt tăiaţi, tot așa o sămânţă sfântă se va naște iarăși din poporul acesta.”

71 S-a întâmplat, pe vremea lui Ahaz, fiul lui Iotam, fiul lui Ozia, împăratul lui Iuda, că Reţin, împăratul Siriei, s-a suit cu Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, împotriva Ierusalimului, ca să-l bată, dar n-a putut să-l bată. 2 Când au venit și au spus casei lui David: „Sirienii au tăbărât în Efraim”, a tremurat inima lui Ahaz și inima poporului său, cum se clatină copacii din pădure când bate vântul. 3 Atunci Domnul a zis lui Isaia: „Ieși înaintea lui Ahaz, tu și fiul tău Șear-Iașub, la capătul canalului de apă al iazului de sus, pe drumul care duce la ogorul înălbitorului, 4 și spune-i: ‘Ia seama și fii liniștit; nu te teme de nimic și să nu ţi se înmoaie inima din pricina acestor două cozi de tăciuni care fumegă: din pricina mâniei lui Reţin și a Siriei și din pricina fiului lui Remalia! 5 Nu te teme că Siria gândește rău împotriva ta și că Efraim și fiul lui Remalia zic: 6 «Să ne suim împotriva lui Iuda, să batem cetatea, s-o spargem și să punem împărat în ea pe fiul lui Tabeel!» 7 Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Așa ceva nu se va întâmpla și nu va avea loc. 8 Căci Damascul va fi capitala Siriei și Reţin va fi capitala Damascului. Și peste șaizeci și cinci de ani, Efraim va fi nimicit și nu va mai fi un popor. 9 Samaria va fi capitala lui Efraim, și fiul lui Remalia va fi capul Samariei. Dacă nu credeţi, nu veţi sta în picioare.»’” 10 Domnul a vorbit din nou lui Ahaz și i-a zis: 11 „Cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău; cere-l fie în locurile de jos, fie în locurile de sus!” 12 Ahaz a răspuns:. „Nu vreau să cer nimic, ca să nu ispitesc pe Domnul.” 13 Isaia a zis atunci: „Ascultaţi totuși, casa lui David! Nu vă ajunge oare să obosiţi răbdarea oamenilor, de mai obosiţi și pe a Dumnezeului meu? 14 De aceea Domnul Însuși vă va da un semn: ‘Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi). 15 El va mânca smântână și miere până va ști să lepede răul și să aleagă binele. 16 Dar, înainte ca să știe copilul să lepede răul și să aleagă binele, ţara de ai cărei doi împăraţi te temi tu va fi pustiită. 17 Domnul va aduce peste tine, peste poporul tău și peste casa tatălui tău zile cum n-au mai fost niciodată din ziua când s-a despărţit Efraim de Iuda (adică pe împăratul Asiriei).’ 18 În ziua aceea, Domnul va șuiera muștelor de la capătul râurilor Egiptului și albinelor din ţara Asiriei; 19 ele vor veni și se vor așeza toate în vâlcelele pustii și în crăpăturile stâncilor, pe toate tufișurile și pe toate imașurile. 20 În ziua aceea, Domnul va rade, cu un brici luat cu chirie de dincolo de râu, și anume cu împăratul Asiriei, capul și părul de pe picioare; ba va rade chiar și barba. 21 În ziua aceea, fiecare va hrăni numai o juncă și două oi 22 și vor da un așa belșug de lapte, încât vor mânca smântână, căci cu smântână și cu miere se vor hrăni toţi cei ce vor rămâne în ţară. 23 În ziua aceea, orice loc care va avea o mie de butuci de viţă, preţuind o mie de sicli de argint, va fi lăsat pradă mărăcinilor și spinilor: 24 vor intra acolo cu săgeţi și cu arcul, căci toată ţara nu va fi decât mărăcini și spini. 25 Și toţi munţii lucraţi cu cazmaua acum nu vor mai fi cutreieraţi, de frica mărăcinilor și a spinilor; vor da drumul boilor în ei și îi vor bătători oile.”

81 Domnul mi-a zis: „Ia o tablă mare și scrie pe ea așa, ca să se înţeleagă: ‘Grăbește-te de prădează, aruncă-te asupra prăzii!’” 2 Am luat cu mine niște martori vrednici de credinţă: pe preotul Urie și pe Zaharia, fiul lui Berechia. 3 M-am apropiat de prorociţă. Ea a zămislit și a născut un fiu. Apoi, Domnul mi-a zis: „Pune-i numele Maher-Șalal-Haș-Baz (Grăbește de prădează, aruncă-te asupra prăzii), 4 căci, înainte ca să știe copilul să spună: ‘tată’ și ‘mamă’, se vor lua dinaintea împăratului Asiriei bogăţiile Damascului și prada Samariei.” 5 Domnul mi-a vorbit iarăși și mi-a zis: 6 „Pentru că poporul acesta a dispreţuit apele din Siloe, care curg lin, și s-a bucurat de Reţin și de fiul lui Remalia, 7 iată, Domnul va trimite împotriva lor apele puternice și mari ale râului (Eufrat), adică pe împăratul Asiriei cu toată puterea lui; pretutindeni el va ieși din albia lui și se va vărsa peste malurile lui; 8 va pătrunde în Iuda, va da peste maluri, va năvăli și va ajunge până la gât. Iar aripile întinse ale oastei lui vor umple întinderea ţării tale, Emanuele!” 9 „Scoateţi strigăte de război cât voiţi, popoare, căci tot veţi fi zdrobite; luaţi aminte, toţi cei ce locuiţi departe! Pregătiţi-vă oricât de luptă, căci tot veţi fi zdrobiţi. Pregătiţi-vă oricât de luptă, căci tot veţi fi zdrobiţi. 10 Faceţi la planuri cât voiţi, căci nu se va alege nimic de ele! Luaţi hotărâri cât voiţi, căci vor fi fără urmări! Căci Dumnezeu este cu noi (Emanuel).” 11 Așa mi-a vorbit Domnul când m-a apucat mâna Lui și m-a înștiinţat să nu umblu pe calea poporului acestuia: 12 „Nu numiţi uneltire tot ce numește poporul acesta uneltire și nu vă temeţi de ce se teme el, nici nu vă speriaţi! 13 Sfinţiţi însă pe Domnul oștirilor. De El să vă temeţi și să vă înfricoșaţi. 14 Și atunci El va fi un locaș sfânt, dar și o piatră de poticnire, o stâncă de păcătuire pentru cele două case ale lui Israel, un laţ și o cursă pentru locuitorii Ierusalimului! 15 Mulţi se vor poticni, vor cădea și se vor sfărâma, vor da în laţ și vor fi prinși.” — 16 „Învelește această mărturie, pecetluiește această descoperire între ucenicii Mei!” 17 Eu nădăjduiesc în Domnul, care Își ascunde Faţa de casa lui Iacov. În El îmi pun încrederea. 18 Iată, eu și copiii pe care mi i-a dat Domnul suntem niște semne și niște minuni în Israel, din partea Domnului oștirilor, care locuiește pe muntele Sionului. 19 Dacă vi se zice însă: „Întrebaţi pe cei ce cheamă morţii și pe cei ce spun viitorul, care șoptesc și bolborosesc!”, răspundeţi: „Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morţi pentru cei vii? 20 La lege și la mărturie!” Căci, dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. 21 El va pribegi prin ţară apăsat și flămând și, când îi va fi foame, se va mânia și va huli pe Împăratul și Dumnezeul lui, apoi, fie că va ridica ochii în sus, 22 fie că se va uita spre pământ, iată, nu va fi decât necaz, negură, nevoie neagră și se va vedea izgonit în întuneric beznă.