Meniu Închide

Plan de citire a bibliei intr-un an – Biblia Cornilescu VT – NT

Plan de citire a bibliei intr-un an – Biblia Cornilescu, Vechiul si Noul Tetament

Acest plan de citire al bibliei va ajuta sa cititi Biblia Cornilescu intr-un an, citind in fiecare zi cate o portiune din Vechiul si Noul Testament care nu dureaza mai mult de 15-20 de minute. Acest plan nu necesita cont sau alte date personale, tot ce trebuie sa faceti este sa vizitati in fiecare zi acesta pagina pe care veti gasi portiunea zilnica de citit din planul de citire al Bibliei Cornilescu.

vin., iul.. 30, 2021 — Psalmii 51:1-19; Psalmii 52:1-9; Psalmii 53:1-6; Romani 2:1-29 Biblia Cornilescu

Psalmii

511 Către mai-marele cântăreţilor. Un psalm al lui David. Făcut când a venit la el prorocul Natan, după ce intrase David la Bat-Șeba Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, șterge fărădelegile mele! 2 Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăţește-mă de păcatul meu! 3 Căci îmi cunosc bine fărădelegile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. 4 Împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea Ta; așa că vei fi drept în hotărârea Ta și fără vină în judecata Ta. 5 Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. 6 Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii: fă dar să pătrundă înţelepciunea înăuntrul meu! 7 Curăţește-mă cu isop și voi fi curat; spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada! 8 Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit Tu se vor bucura! 9 Întoarce-Ţi privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele! 10 Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic! 11 Nu mă lepăda de la Faţa Ta și nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt! 12 Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și sprijină-mă cu un duh de bunăvoinţă! 13 Atunci voi învăţa căile Tale pe cei ce le calcă, și păcătoșii se vor întoarce la Tine. 14 Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele! Izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea Ta! 15 Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda Ta! 16 Dacă ai fi voit jertfe, Ţi-aș fi adus, dar Ţie nu-Ţi plac arderile-de-tot. 17 Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuiești o inimă zdrobită și mâhnită. 18 În îndurarea Ta, varsă-Ţi binefacerile asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului! 19 Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi-de-tot și jertfe întregi; atunci se vor aduce pe altarul Tău viţei.

521 Către mai-marele cântăreţilor. O cântare a lui David. Făcută cu prilejul celor spuse de Doeg, Edomitul, lui Saul, când zicea: „David s-a dus în casa lui Ahimelec.” Pentru ce te fălești cu răutatea ta, asupritorule? Bunătatea lui Dumnezeu ţine în veci. 2 Limba ta nu născocește decât răutate, ca un brici ascuţit, viclean ce ești! 3 Tu iubești mai degrabă răul decât binele, mai degrabă minciuna decât adevărul. (Oprire) 4 Tu iubești numai cuvinte nimicitoare, limbă înșelătoare! 5 De aceea și Dumnezeu te va doborî pe vecie, te va apuca și te va ridica din cortul tău și te va dezrădăcina din pământul celor vii. (Oprire) 6 Cei fără prihană vor vedea lucrul acesta, se vor teme și vor râde de el, zicând: 7 „Iată omul care nu lua ca ocrotitor pe Dumnezeu, ci se încredea în bogăţiile lui cele mari și se bizuia pe răutatea lui.” 8 Dar eu sunt în Casa lui Dumnezeu ca un măslin verde, mă încred în bunătatea lui Dumnezeu în veci de veci. 9 Te voi lăuda totdeauna pentru că ai lucrat și, în faţa copiilor Tăi, voi nădăjdui în Numele Tău, căci este binevoitor.

531 Către mai-marele cântăreţilor. De cântat la flaut. O cântare a lui David Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” S-au stricat oamenii, au săvârșit fărădelegi urâte, nu este niciunul care să facă binele. 2 Dumnezeu Se uită de la înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor, ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput și să caute pe Dumnezeu. 3 Dar toţi s-au rătăcit, toţi s-au stricat; nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. 4 Și-au pierdut oare mintea cei ce săvârșesc nelegiuirea de mănâncă pe poporul Meu cum mănâncă pâinea și nu cheamă pe Dumnezeu? 5 Atunci vor tremura de spaimă fără să fie vreo pricină de spaimă; Dumnezeu va risipi oasele celor ce tăbărăsc împotriva ta, îi vei face de rușine, căci Dumnezeu i-a lepădat. 6 O, cine va face să pornească din Sion izbăvirea lui Israel? Când va aduce Dumnezeu înapoi pe prinșii de război ai poporului Său, Iacov se va veseli și Israel se va bucura.

Romani

21 Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. 2 Știm, în adevăr, că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. 3 Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? 4 Sau dispreţuiești tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei și îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă? 5 Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îţi aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, 6 care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. 7 Și anume va da viaţa veșnică celor ce, prin stăruinţa în bine, caută slava, cinstea și nemurirea, 8 și va da mânie și urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. 9 Necaz și strâmtorare vor veni peste orice suflet omenesc care face răul: întâi peste iudeu, apoi peste grec. 10 Slavă, cinste și pace vor veni însă peste oricine face binele: întâi peste iudeu, apoi peste grec. 11 Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului. 12 Toţi cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege, și toţi cei ce au păcătuit având lege vor fi judecaţi după lege. 13 Pentru că nu cei ce aud Legea sunt neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc Legea aceasta vor fi socotiţi neprihăniţi. 14 Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, își sunt singuri lege, 15 și ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovăţesc, sau se dezvinovăţesc între ele. 16 Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor. 17 Tu, care te numești iudeu, care te rezemi pe o Lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, 18 care cunoști voia Lui, care știi să faci deosebire între lucruri, pentru că ești învăţat de Lege; 19 tu, care te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric, 20 povăţuitorul celor fără minte, învăţătorul celor neștiutori, pentru că în Lege ai dreptarul cunoștinţei depline și al adevărului; 21 tu deci, care înveţi pe alţii, pe tine însuţi nu te înveţi? Tu, care propovăduiești: „Să nu furi”, furi? 22 Tu, care zici: „Să nu preacurvești”, preacurvești? Tu, căruia ţi-e scârbă de idoli, le jefuiești templele? 23 Tu, care te fălești cu Legea, necinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei Legi? 24 „Căci din pricina voastră este hulit Numele lui Dumnezeu între neamuri”, după cum este scris. 25 Tăierea împrejur, negreșit, este de folos, dacă împlinești Legea, dar, dacă tu calci Legea, tăierea ta împrejur ajunge netăiere împrejur. 26 Dacă deci cel netăiat împrejur păzește poruncile Legii, netăierea lui împrejur nu i se va socoti ea ca o tăiere împrejur? 27 Cel netăiat împrejur din naștere, care împlinește Legea, nu te va osândi el pe tine, care o calci, măcar că ai slova Legii și tăierea împrejur? 28 Iudeu nu este acela care se arată pe dinafară că este iudeu, și tăiere împrejur nu este aceea care este pe dinafară, în carne. 29 Ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru, și tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă; un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu.